Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

1. Algemeen
Voor verkoop, levering en betaling gelden alleen de volgende bepalingen, voor zover niets anders schriftelijk overeengekomen wordt. De volgende algemene bepalingen gelden voor de volledige zakelijke relatie met de koper, ook wanneer bij latere transacties hier niet meer naar verwezen wordt. Deze gelden ook, wanneer de koper in zijn opdracht of in een bevestigingsbrief naar andere bepalingen verwijst, tenzij wij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkende inkoopvoorwaarden van de koper worden hiermee uitdrukkelijk uitgesloten. Tegenstrijdige inkoopvoorwaarden van de koper verplichten ons ook dan niet, wanneer ze bij aangaan van de overeenkomst niet nog eens uitdrukkelijk afgewezen worden. Op zijn laatst met de acceptatie van onze producten gelden onze bepalingen als geaccepteerd. Voor het binnenland (douanetechnisch) gekochte producten mogen niet geëxporteerd en voor het buitenland gekochte producten mogen niet in het binnenland worden gebruikt.

2. Assortiment en Opdracht
a) In offertes, monsterboeken en ander drukwerk aangegeven gewichten en maten zijn niet bindend. Aanbiedingen zijn altijd vrijblijvend. Opdrachten gelden pas dan als geaccepteerd, wanneer deze door ons bevestigd zijn, ongeacht of ze ons direct of door een vertegenwoordigers werden verleend. Orderbevestigingen zijn ook dan bindend, wanneer ze zonder ondertekening toegezonden worden.
b) De facturering volgt in alle gevallen tegen onze op de dag van de levering geldende prijzen, kortingen en bepalingen.
c) Bij prijsopgaven, ontwerpen, tekeningen enz. behouden wij ons het eigendomsrecht en auteursrecht voor. Dergelijke documenten mogen zonder onze schriftelijke toestemming niet aan externe partijen toegankelijk gemaakt worden.

3. Leverings- en afnameverplichtingen
a) De juiste en tijdige is altijd voorbehouden aan eigen toelevering. Onze levertijden zijn bij benadering en niet bindend. De leveringstermijnen beginnen zodra alle uitvoeringsdetails opgehelderd zijn. De leverdag is de dag van verzending. Als de verzending buiten onze schuld vertraging oploopt, geldt de dag van de beschikbaarstelling als leverdag. Ook bij overeengekomen levertijd raken wij alleen door schriftelijke aanmaning in verzuim. Deelleveringen zijn toegestaan. De overschrijding van de levertijd is de koper pas na verloop van een redelijke naleveringstermijn die ons is gesteld gerechtigd tot het vorderen van schadevergoedingen. Deze zijn begrenst op 0,5% voor iedere volledige week van vertraging, in totaal echter hoog- stens 5% van de waarde van dat deel van de totale levering, dat als gevolg van de vertraging niet op tijd of niet volgens overeenkomst gebruikt kan worden. De onbegrensde hoogte van schadevergoeding kan alleen bij opzet of grove nalatigheid van onze kant worden gevorderd.
b) Wordt ons een tijdige levering onmogelijk gemaakt door storingen tijdens de productie bij ons of onze toeleveranciers of door over- macht, stakingen of andere omstandigheden, waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, dan wordt de leveringstermijn overeenkomstig aangepast. Wordt de levering daardoor onmogelijk, dan vervalt met uitzondering van schadevergoeding onze leveringsverplichting. Wanneer de koper kan aantonen hij geen belang meer heeft bij latere levering als gevolg van de vertraging, dan kan hij met uitzondering van verdergaande aansprakelijkheid de overeenkomst ontbinden. Raken wij in verzuim, dan is de koper gerechtigd een redelijke naleveringstermijn te stellen en na de vruchteloos verloop de overeen- komst te ontbinden. Bij afroepopdrachten zonder leverdatum kunnen wij ten laatste 3 maanden na orderbevestiging een bindende levertermijn verlangen. Komt de koper niet binnen 3 weken aan dit verzoek tegemoet, dan zijn wij gerechtigd een naleveringstermijn van 2 weken te stellen en na afloop de overeenkomst te ontbinden of de levering te weigeren en schadevergoeding te eisen.
c) Als een technische afname volgens bijzondere bepalingen is overeengekomen, dan moet de koper deze in onze fabriek uitvoeren, onmiddellijk na melding van de gereedheid voor afname en op zijn kosten. Vindt de afname ondanks redelijke gestelde naleveringstermijn niet plaats, dan zijn wij gerechtigd de producten te verzenden of op kosten van en risico van de koper op te slaan. Het product geldt dan als afgenomen.

4. Verzending en risico-overdracht
Tenzij anders is vastgelegd bepalen wij de transporteur of vervoerder. Kosten van verzending gaan ten laste van de koper. Met de overdracht aan de transporteur of vervoerder, ten laatste echter met de verlaten van de fabriek of het magazijn, gaat het risico, inclusief dat van een inbeslagname, ook bij franco levering, op de koper over. Wordt de verzending door de koper vertraagd, dan worden hem, beginnend een maand na gereedmelding voor verzending, door de opslag ontstane kosten, minimaal echter 0,7% van het rekeningbedrag per maand berekend. Verdergaande aanspraken vanuit afnameverzuim blijven onverminderd van kracht. Vertraagt de verzending om redenen waarvoor de koper verantwoordelijkheid draagt, dan gaat het risico met de dag van beschikbaarstelling over. Wordt buiten onze schuld het vervoer op de geplande manier of naar de plaats van bestemming in de geplande tijd onmogelijk, dan zijn wij gerechtigd op een andere wijze of naar een andere plaats te leveren; de ontstane meerkosten draagt de koper. Hem wordt daarvoor de tijd gegeven hiertoe stelling te nemen. Franco levering vanaf € 100,– netto. Per geleverd apparaat wordt een transportverzekering van € 5,90 berekend.

5. Gebreken
Voor gebreken zijn wij als volgt aansprakelijk:
a) Alle delen of dienstverleningen die binnen de wettelijke verjaringstermijn – zonder rekening te houden met de gebruiksduur – een gebrek vertonen, moeten voor naar onze keuze worden hersteld, opnieuw geleverd of vervangen, voor zover de oorzaak ervan reeds op het moment van de risico-overdracht bestond.
b) Aanspraak op garantie verjaart in twee jaar. Dit geldt niet, voor zover de wetgeving overeenkomstig §§ 438 art. 1 nr. 2 (bouwwerken en goederen voor bouwwerken), 479 art. 1 (verhaalsrecht) en 634a art. 1 nr. 2 (bouwgebreken) BGB langere termijnen voorschrijft evenals in gevallen van persoonlijk letsel of gezondheidsproblemen, bij een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en bij moedwillig ver- zwijgen van een gebrek. De wettelijke bepalingen over schorsing van de expiratie, belemmering en nieuw begin van de termijnen blijven onverminderd van kracht.
c) De koper dient ons gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden.
d) Bij klachten betreffende gebreken mogen betalingen achtergehouden worden in een omvang, die in een redelijke verhouding tot de opgetreden gebreken staan. De koper kan betalingen alleen achterhouden, wanneer een melding van gebreken, waarover geen twijfel van de juistheid bestaan kan, schriftelijk en binnen de gestelde termijn geldend gemaakt wordt. Blijkt de klachtenmelding ten onrechte te zijn gedaan, dan zijn wij gerechtigd voor de ons ontstane kosten vergoeding van de koper te verlangen.
e) Eerst moet ons gelegenheid worden gegeven met personeel van de eigen klantenservice binnen redelijke termijn alsnog aan de verplichtingen te voldoen.
f) Indien de corrigerende maatregel het probleem niet oplost, dan kan de koper – ongeacht eventuele aansprakelijkheid overeenkomstig Nr. 7 – de overeenkomst ontbinden of de vergoeding reduceren.
g) Er is geen aanspraak op garantie bij slechts geringe afwijking van de overeengekomen staat, bij slechts geringe invloed op de bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage of schades, die na de risico-overdracht als gevolg van foutieve of onachtzame behandeling, overmatige belasting, ongeschikte bedrijfsmiddelen, gebrekkige bouwwerkzaamheden of die vanwege bijzondere externe invloeden ontstaan, die niet voorzien zijn in de overeenkomst, evenals bij niet reproduceerbare softwarefouten. Indien de koper of derden ondeskundige wijzigingen of reparatiewerkzaamheden uitgevoerd, dan vervalt hiervoor en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen eveneens geen aanspraak op garantie.
h) Aanspraken van de koper vanwege de voor het doel van de daaropvolgende nakoming noodzakelijke kosten, in het bijzonder transport-, reis-, arbeidsen materiaalkosten, zijn uitgesloten, voor zover de kosten hoger worden omdat het voorwerp van levering naderhand op een andere locatie dan de vestigingsplaats van de koper is overgebracht, tenzij de overdracht in overeenstemming is met het doelmatig gebruik.
i) Verhaalsrecht van de koper tegen ons overeenkomstig § 478 BGB (verhaalsrecht van de onderneming) bestaat alleen in zoverre, dat de koper met zijn afnemer geen boven de wettelijke aanspraak op garantie uit gaande overeenkomsten heeft getroffen. Voor de omvang van het verhaalsrecht van de koper tegen ons overeenkomstig § 478 Art. 2 BGB geldt verder Nr. 7 als zodanig.
j) Voor schadeclaims geldt overigens art. 7 (Overige aanspraken op schadevergoeding). Verdergaande of andere dan de in dit punt geregelde aanspraken van de koper tegen ons en onze agenten vanwege van een gebrek zijn uitgesloten.

6. Commerciële eigendomsrechten en auteursrechten; juridische problemen
a) Voor zover niet anders overeengekomen, zijn wij verplicht de levering alleen in het land van de afleverlocatie vrij van industriële eigendomsrechten en auteursrechten van derden (hierna: eigendomsrechten) te bieden. Voor zover een derde vanwege schending van eigendomsrechten door de door ons geleverde, volgens overeenkomst gebruikte leveringen tegen de koper gegronde aanspraken maakt, zijn wij ten opzichte van de koper aansprakelijk binnen de in punt 5 bepaalde termijn en als volgt:
aa) Wij zullen naar onze keuze en op onze kosten voor de betreffende leveringen ofwel een gebruiksrecht verwerven, deze zo veranderen dat het eigendomsrecht niet geschonden wordt, of te vervangen. Is dit niet tegen redelijke voorwaarden mogelijk, dan kan de koper aanspraak maken op de wettelijke rechten van ontbinding of reductie.
ab) De verplichting tot schadevergoeding wordt bepaald in Nr. 7.
ac) De bovengenoemde verplichtingen bestaan alleen, voor zover de koper ons over de door externe partijen aanhangig gemaakte aanspraken onmiddellijk schriftelijk informeert, een schending niet erkent en ons alle defensieve maatregelen en schikkingsonderhandelingen voorbehouden blijven. Indien de koper het gebruik van de levering voor schadevermindering of andere belangrijke redenen stopzet, is hij verplicht de externe partijen er op te wijzen dat met de opschorting van gebruik geen erkenning van schending van eigendomsrecht verbonden is.
b) Aanspraken van de koper zijn uitgesloten, voor zover hij de verantwoordelijkheid voor de schending van eigendomsrecht draagt.
c) Aanspraken van de koper zijn verder uitgesloten, voor zover de schending van eigendomsrecht door speciale specificaties van de koper, door een door ons niet voorzienbare toepassing of daardoor veroorzaakt wordt, dat de levering door de koper veranderd of samen met niet door ons geleverde producten wordt gebruikt.
d) In het geval van schending van eigendomsrecht gelden voor de in paragraaf aa) geregelde aanspraken van de koper overigens de bepalingen uit Nr. 5 als zodanig.
e) In het geval van overige juridische problemen gelden de bepalingen uit Nr. 5 als zodanig.
f) Verdergaande of andere dan de in dit punt geregelde aanspraken van de koper tegen ons en onze agenten vanwege een onvolkomenheid zijn uitgesloten.

7. Onmogelijkheid en andere aanspraken op schadevergoeding
a) Voor zover de levering onmogelijk is, is de koper gerechtigd schadevergoeding te verlangen, tenzij dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de onmogelijkheid van levering. De aanspraak op schadevergoeding is echter beperkt tot 10% van de waarde van dat deel van de levering, dat vanwege de onmogelijkheid niet voor het beoogde doel in gebruik genomen kan worden. Deze beperking geldt niet wanneer in gevallen van opzet, van grove nalatigheid of vanwege al dan niet fataal persoonlijk letsel of gezondheidsproblemen verplicht aansprakelijk gesteld wordt; hieraan is geen verandering van de bewijslast in het nadeel van de koper verbonden. Het recht van de koper de overeenkomst te beëindigen blijft onaangetast.
b) Claims voor schades en kosten van de koper (hierna: schadeclaims), om het even uit welke rechtsgrond, in het bijzonder vanwege de schending van plichten vanuit verbintenis en uit ongeoorloofde handeling, zijn uitgesloten.
c) Dit geldt niet, voor zover verplicht aansprakelijk gesteld wordt, bijv. volgens de Wet Productaansprakelijkheid, in gevallen van opzet, grove nalatigheid, vanwege al dan niet fataal persoonlijk letsel of gezondheidsproblemen, vanwege de schending van belangrijke contractuele verplichtingen. De aanspraak op schadevergoeding voor de schending van belangrijke contractuele verplichtingen is echter begrensd op bij deze overeenkomt gebruikelijke, te voorziene schade, voor zover er niet vanwege opzet of ernstige nalatigheid of al dan niet fataal persoonlijk letsel of gezondheidsproblemen aansprakelijk gesteld wordt. Er is geen verandering van de bewijslast in het nadeel van de koper als gevolg van bovengenoemde regelingen.
d) Voor zover de koper volgens deze bepalingen aanspraak op schadevergoeding kan maken, verjaart dit met afloop van de voor aanspraak op garantie geldende verjaringstermijn overeenkomstig punt
5. Bij schadevergoedingen volgens de Wet Productaansprakelijkheid gelden de wettelijke voorschriften inzake verjaring.

8. Betalingscondities
a) Onze facturen moeten binnen 30 dagen na factuurdatum netto zonder aftrek zijn voldaan.
b) De voor vroegtijdige contante betaling geldende betalingskorting staat in de offerte resp. op de factuur vermeld.
c) Alleen op grond van een speciale overeenkomst kunnen wissels, cheques en deelbetalingen worden geaccepteerd. Bij betaling met wissels, cheques en deelbetalingen wordt geen betalingskorting verleend. Wissels en cheques worden alleen voor betalingen geaccepteerd. In deze gevallen draagt de koper inhoudingen, wisselvergoedingen en kosten.
d) Bij overschrijding van de betalingstermijn zijn wij gerechtigd om zonder eerdere aanmaning de wettelijke vertragingsrente ter hoogte van momenteel 5 % in rekening te brengen. De aanspraak op een volgende schade blijft voorbehouden.
e) Bij onbevredigende uitkomsten over de vermogenspositie of bij betalingsachterstand van de koper zijn wij gerechtigd, de betalingscondities voor nog uit te voeren opdrachten te veranderen of de koopovereenkomst te ontbinden.
f) De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de betaalde leveringen per brief of per e-mail te verzenden.
 

9. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde handelswaar blijft tot volledige betaling ons eigendom.
a) Alle geleverde handelswaar blijft ons eigendom (handelswaar onder eigendomsvoorbehoud) tot de vervulling van alle vorderingen, in het bijzonder ook de dan openstaande vorderingen, waar wij in het kader van de zakelijke overeenkomst nog recht op hebben. Dit geldt ook voor toekomstige en bedongen vorderingen, bijv. uit acceptantenwissels, en ook, wanneer betalingen op speciaal omschreven vorderingen worden gedaan.
b) Onze aanspraken worden in openstaande facturen opgenomen. Betalingen worden altijd, ook ondanks andere instructies van de schuldenaren, voor de vereffening van de oudste openstaande posten gebruikt.
c) De handelswaar mag, zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat, niet verpand of voor zekerstelling worden overgedragen. De koper dient ons over iedere gedwongen tenuitvoerlegging met betrekking tot de geleverde producten onmiddellijk te informeren.
d) De koper moet de geleverde producten op zijn kosten voldoende ten gunsten van ons zodanig verzekeren, dat wij gerechtigd zijn de verschuldigde som op elk gewenst moment direct van de verzekeraar in ontvangst te nemen, of hij moet ons op verzoek de aanspraken op verzekeringsuitkeringen overdragen.
e) De bewerking of verwerking van de voorbehouden goederen wordt voor ons als producent uitgevoerd in de zin van § 950 BGB, zonder ons te verplichten. De been verwerkte handelswaar geldt als handelswaar onder eigendomsvoorbehoud in de zin van punt 10 a). Bij verwerking, verbinding en vermenging van de voorbehouden goederen met anderen producten door de opdrachtgever, hebben wij recht op het mede-eigendom pro rata aan de nieuwe zaak in verhouding van de factuurwaarde van de voorbehouden goederen tot de factuurwaarde van de andere gebruikte producten. Wanneer ons eigendom door verbinding of vermenging vervalt, dan draagt de opdrachtgever reeds nu de hem toekomende eigendomsrechten van de nieuwe zaak of goed in omvang van de factuurwaarde van de voorbehouden goederen aan ons over en bewaart ze kosteloos voor ons. Onze mede-eigendomsrechten gelden als handelswaar onder eigendomsvoorbehoud in de zin van punt 10 f). De koper heeft het recht, de geleverde handelswaar in het gebruikelijke handelsverkeer door te verkopen, bij kredietstelling echter slechts onder voorbehoud ten gunste van ons, wat schriftelijk moet worden vastgelegd.
f) Wanneer de koper de door ons geleverde handelswaar – om het even in welke toestand – verkoopt, dan draagt hij met aangaan van de overeenkomst tot de volledige afbetaling van al onze openstaande vorderingen de hem uit levering van de handelswaar ontstane vorderingen op betaling en teruggave van de onder eigendomsvoorbehoud doorverkochte waren inclusief alle bijkomende rechten aan ons af. Op ons verzoek is de koper verplicht, maandelijkse voorraadrapportages over de aan ons gecedeerde vorderingen steeds aan het einde van de maand aan ons te overhandigen, ontvangen bedragen inclusief de acceptatie van wissels en cheques uit gecedeerde vorderingen als onze bewindvoerder, gescheiden van zijn andere inkomsten te bewaren en op een separaat rekeningnummer waarover wij kunnen beschikking te storten. Kosten bij de incasso van gecedeerde vorderingen worden aan de koper belast.
g) Worden onze waren door de koper voor het vervullen van een fabrieksof fabrieksleveringsovereenkomst gebruikt, dan wordt de vordering uit deze overeenkomst in dezelfde omvang al nu aan ons overgedragen, als een uit wederverkoop ontstaande vordering.
h) Wij zijn gerechtigd de teruggave van de goederen te vorderen, wanneer de koper zijn niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Het recht op het nakomen van de koopovereenkomst blijft daardoor onaangetast.
i) Wanneer de waarde de ons voor de betreffende vorderingen gegeven zekerheidsstellingen in totaal met meer dan 10% overstijgt, dan zijn wij op verzoek van de koper verplicht, de genoemde zekerheidsstellingen in zoverre – naar onze keuze – vrij te geven.

10. Matrijs en gereedschappen
a) Voor zover de koper dergelijke zaken ter beschikking stelt, dienen deze kosteloos te worden toegezonden. Zij worden op risico van de koper opgeslagen, wij hebben niet de verplichting deze te verzekeren. Wij zijn gerechtigd ingestuurde matrijzen en gereedschappen te veranderen, voor zover dit om technisch redenen of ter vermindering van het risico noodzakelijk lijkt, ongeacht de aansprakelijkheid van de koper voor de juiste constructie en de juiste uitvoering die de gebruiksdoeleinden zekerstellen. De kosten voor het onderhoud, verandering en vervanging draagt de koper. Wij zijn gerechtigd, niet benodigde matrijzen en gereedschappen op elk gewenst moment terug te zenden. Is retourzending daarvan voor ons niet mogelijk en komt de koper onze vordering voor afhaling niet na of zijn sinds het laatste gebruik 3 jaar verstreken, dan zijn wij gerechtigd de matrijzen en gereedschappen te vernietigen. Alle kosten die door deze voorzieningen ontstaan, zijn voor rekening koper.
b) Matrijzen en gereedschappen, die voor de uitvoering van opdrachten van de koper door ons worden geproduceerd of aangeschaft, blijven ook bij facturering van proportionele kosten ons eigendom. De koper kan tegenover ons met betrekking tot dergelijke apparatuur vorderingen alleen aanspraken maken op auteursrecht of intellectueel eigendomsrecht voor zover hij ons op het bestaan van dergelijke rechten wijst en deze uitdrukkelijk voorbehoudt. Voor zover de koper voor door ons te produceren of te verkrijgen matrijzen en gereedschappen tekeningen instuurt of instructies geeft, is hij voor de het zekerstellen van de gebruiksdoeleinden door de uitvoering van de door hem beschikbaar gestelde documenten verantwoordelijk.

11. Scheidbaarheidsbepaling
Eventuele ongeldigheid van afzonderlijke contractbepalingen doet geen afbreuk aan de geldigheid van de totale overeenkomst. In dergelijk geval verplichten de betrokkenen zich ervoor in te spannen dat de ongeldige bepalingen worden vervangen door andere, die het wederzijds economische belang van beide partijen recht doen.

12. Plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank
Plaats van uitvoering voor de levering is onze leverende vestiging, voor de betaling Haiger. Voor alle rechtsverhoudingen tussen ons en de koper geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland inclusief het Weens Koopverdrag (CISG), voor zover deze op de zakelijke relatie met de koper van toepassing is. Bevoegde rechtbank voor alle rechtsgeschillen inclusief processen over wissels en cheques is Haiger, voor zover de koper handelaar, een juridische persoon naar publiek recht of een publiekrechtelijk fonds is. Wij zijn echter gerechtigd, ook in de vestigingsplaats van de koper rechtsvordering in te stellen.

Per datum: 01/2018